IFPUG परिषद – सप्टेंबर 2003

IFPUG परिषद पासून, सप्टेंबर 2003, स्कॉट्सडेल, द, आम्ही खालील सादरीकरणे उपलब्ध आहे: